Vyhlašovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Garant

Institut dětí a mládeže MŠMT

Pořadatel

Institut dětí a mládeže MŠMT a STV Praha 2

ve spolupráci se Školou v přírodě Duncan, Janské Lázně.

Organizační štáb

Olina Králíková – IDM MŠMT

Jiří Olmer – STV Praha 2

Porota

Předseda poroty: Jiří Olmer

Předsedové porot v jednotlivých kategoriích:

Starší žáci – Petr Krstev

Mládež - RNDr. Petr Láf

Soutěžní kategorie

Vyšší programovací jazyky

žáci: žáci ZŠ do ukončení povinné školní docházky

mládež: studenti SŠ do 19 let

Výpočetní technika a soutěžní jazyky

Pořadatel zajistí počítače typu PC s OS Windows 2000 a programovacími jazyky Borland Delphi 7.0, Borland C++Builder 5, Borland JBuilder 7, Forte for Java 4 CE, NetBeans 3.6, Eclipse 2.1, MS Visual Basic 6.0, MS Visual C++ 6.0. Další programy je možno nainstalovat při dodání soutěžícími nejméně týden před soutěží a doložením platné licence. Úloha není řešitelná v DOSových programovacích nástrojích!

Ze soutěže budou vyloučena řešení, která budou obsahovat knihovny nevytvořené v průběhu soutěže. Výjimku tvoří firemní knihovny odsouhlasené před zahájením soutěže porotou.

Nominace

Nominaci na Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v programování provedla Ústřední porota na základě výsledků krajských kol. Seznam účastníků obdrželi organizátoři krajských kol, kteří zajistí účast krajského družstva včetně doprovodu. Doprovod soutěžního družstva tvoří jedna dospělá osoba, která zodpovídá za soutěžící svého družstva po celou dobu soutěže včetně dopravy.

Přehled postupujících je uveden na www.idm-msmt.cz a www.stv.cz/pgm_cr.

 

Vybavení soutěžících

Hygienické potřeby, psací potřeby, přezůvky.

Protesty

Protesty přijímá předseda poroty písemně od vedoucích delegací do 15 minut od zveřejnění oficiálních výsledkové listiny s vkladem 50,- Kč.

Ceny a odměny

Všichni soutěžící získají diplom a věcné ceny.

Ubytování a stravování, slavnostní zahájení a vyhlášení výsledků

Škola v přírodě Duncan, Janské Lázně, parkoviště u budovy.

Vzhledem k tomu, že MŠMT plně nehradí tuto soutěž, bude od účastníků vybrán příspěvek ve výši 200,- Kč.

Cestovné

bude proplaceno soutěžícím a vedoucím družstev na místě na základě jízdenky, kupujte tedy jízdenku na cestu tam i zpět zvlášť, jinak nemůže být cestovné proplaceno. Při cestě osobním automobilem bude proplaceno cestovné ve výši jízdného hromadným dopravním prostředkem a to pouze řidiči vozidla, bez ohledu na to, kolik osob vezl.

 

Dopravní prostředek

Děti

Dospělí

Osobní vlak

vždy

vždy

Autobus

vždy

vždy

Autobus + místenka

nad 100 km

vždy

Rychlík 2. třída

nad 100 km

vždy

Příplatek EC/IC

neproplácí se

neproplácí se

 

 

Doprava na Školu v přírodě Duncan, Lesní ulice 210-211, Janské Lázně

 

 

Program

Pátek 25. června 2004

16.00 – 17.30

Příjezd a prezence

 

Ubytování

18.00

Večeře

19.00

Slavnostní zahájení soutěže

20.00

Osobní volno

Zasedání ústřední poroty

Sobota 26. června 2004

7.30

Budíček

8.00

Snídaně

9.00 – 13.00

Soutěž kategorie mládež

13.00- 13.45

Oběd

14.00 – 18.00

Soutěž kategorie st. žáci

hodnocení úkolů porotou

19.00

Večeře

21.00

Zveřejnění oficiální výsledkové listiny

(pokud porota dokončí hodnocení)

Osobní volno

Neděle 27. června 2004

7.30

Budíček

8.00

Snídaně

8.30

Zveřejnění oficiální výsledkové listiny

(pokud nebudou výsledky oznámeny 26.6.)

9.00

Slavnostní vyhlášení výsledků

11.00

Závěr soutěže, odjezd

 

Dotazy

Jiří Olmer, STV Praha 2, Vratislavova 15

( 224 920 805, Fax: 224 920 915, , jiri.olmer@stv.cz

 

Olina Králíková, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00  Praha 10

( 271 74 69 82, Fax: 271 74 69 23, , kralikova@idm-msmt.cz

 

 

 

"-------------------------------------------------------------"

 

Žádáme o uvolnění Vašeho žáka ................................................

narozeného dne ......................... z vyučování dne 25. června 2004.

Jmenovaný se účastní Mistrovství republiky Soutěže dětí

a mládeže v programování ve dnech 25. - 27. června 2004

 

Olina Králíková

IDM MŠMT

 

 

"-------------------------------------------------------------"

P Ř I H L Á Š K A

 

na Mistrovství republiky Soutěže dětí a mládeže v programování

25. – 27.6.2004

Kraj: .............................................

Vedoucí soutěžního družstva - Soutěžící v kategorii Vyšší programovací jazyky - žáci - mládež *

Jméno a příjmení:

..................................................…………….................…………….

Adresa:

...............................................................................……………

.......................................………….. PSČ: ....................……........….

Číslo OP: .........................…………datum narození: ....…….......….

e-mail: .................................……………............…………………..

Verze programovacího jazyka: ...................……………...............…

*nehodící se škrtněte

Přihlášky vyplňte do 7.6.2004 na www.stv.cz/pgm_cz.

nebo zašlete na adresu:

Olina Králíková, IDM MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10

Fax: 271 74 69 23, , kralikova@idm-msmt.cz