PROPOZICE
Mistrovství České republiky
Soutěže dětí a mládeže v programování

Hradec Králové 1. - 3. června 2001
Vyhlašovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Garant:
Institut dětí a mládeže MŠMT
Pořadatel:
Dům dětí a mládeže v Hradci Králové ve spolupráci
se SOU a SOŠ Hradební, Hradec Králové
a Střední školou aplikované kybernetiky s.r.o. Hradec Králové

Organizační štáb:

Ředitel soutěže:
Vladislav Zubr
Členové:
Mgr. Vojtěch Horák - ředitel DDM
Olina Králíková - IDM MŠMT

Porota:

Předseda poroty:
Jiří Olmer
Předsedové porot v jednotlivých kategoriích
Starší žáci: Ing. Petr Odehnal
Mládež: RNDr. Petr Láf

Soutěžní kategorie:

Vyšší programovací jazyky
žáci od 7. ročníku ZŠ do ukončení povinné školní docházky
mládež studenti SŠ do 19 let

Výpočetní technika a soutěžní jazyky:

Pro tuto soutěž je možno použít libovolnou výpočetní techniku. Pořadatel zajistí výpočetní techniku typu PC 486 a vyšší s programovacími jazyky Borland Pascal 7.0, GW Basic, QBasic, C++ 3.0, Delphi 5.0, Visual Basic 6.0. Ze soutěže budou vyloučena řešení, která budou obsahovat knihovny nevytvořené v průběhu soutěže. Vyjímku tvoří firemní knihovny odsouhlasené před zahájením soutěže porotou. V případě použití vlastních programových produktů musí soutěžící doložit legálnost jejich nabytí!

Nominace:

Nominaci na Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v programování provedla Ústřední porota na základě výsledků oblastních kol při svém zasedání dne 25. dubna 2001. Seznam účastníků obdrželi organizátoři oblastních kol, kteří zajistí účast oblastního družstva včetně doprovodu. Doprovod soutěžního družstva tvoří jedna dospělá osoba, která zodpovídá za soutěžící svého družstva po celou dobu soutěže včetně dopravy.

Vybavení soutěžících:

Hygienické a osobní potřeby, psací potřeby, přezůvky, plavky

Protesty:

Protesty přijímá předseda poroty písemně od vedoucích delegací do 15 minut od zveřejnění oficiální výsledkové listiny s vkladem 50,- Kč

Ceny a odměny:

prvních pět soutěžících získá diplom a věcné ceny, ostatní účastnický list.

Ubytování a stravování:

Vzhledem k tomu, že MŠMT nehradí účastníkům soutěže ubytování ani stravování (vyhláška MŠMT ČR 431/1992 Sb., ve znění novely č. 182 ze dne 10.7. 1998), budou tyto náklady uhrazeny díky přispění sponzorů.

Cestovné:

Bude proplaceno soutěžícím a vedoucím družstev na místě na základě jízdenky, kupujte tedy jízdenku na cestu tam i zpět zvlášť, jinak nemůže být cestovné proplaceno. Při cestě osobním automobilem bude proplaceno cestovné ve výši jízdného hromadným dopravním prostředkem a to pouze řidiči vozidla, bez ohledu na to kolik osob vezl.

Dopravní prostředek Děti Dospělí
Osobní vlak Vždy Vždy
Autobus Vždy Vždy
Autobus + místenka nad 100 km Vždy
Rychlík 2. třída nad 100 km Vždy
Příplatek EC/IC neproplácí se neproplácí se
Poznámka:
Přehled postupujících je uveden na www.stv.cz , www.idm-msmt.cz, www.barak.cz
 
Doprava do DDM Hradec Králové:
Od nádraží ČD trolejbusem č.2 na zastávku FORTNA (od nádraží 6.zastávka) odtud přes parčík k DDM.

Dotazy a přihlášky:

DDM
Vladislav ZUBR
Kozinova 9
Hradec Králové
500 03
( 049/55 14 531 -3
Fax: 049/55 11 208
e-mail: v.zubr@barak.cz

Adresy jednotlivých zařízení:

Prezentace, doprovodný program:
DDM
Kozinova 9
Hradec Králové
Ubytování a stravování:
SOU a SOŠ
Hradební 1029
Hradec Králové
Učebny výpočetní techniky:
SOU a SOŠ
Hradební 1029
Hradec Králové
500 03
Střední škola aplikované kybernetiky
Hradecká 1151
Hradec Králové
500 03

Program:

Pátek 1. června 2001
do 16.00 Příjezd do DDM Hradec Králové
16.00 - 18.00 Prezentace v DDM
Ubytování DM SOU a SOŠ
18.00 Večeře
19.00 Slavnostní zahájení mistrovství
aula SOU a SOŠ
20.00 Osobní volno
Zasedání Ústřední poroty
Doprovodný program - DDM

Sobota 2. června 2001
7.30 Budíček
8.00 Snídaně
8.30 - 13.00 Soutěž - Učebny VT SOU a SOŠ, SŠAK a DDM
13.30 Oběd
14.00 - 19.00 Návštěva Aquacentra
Individuální prohlídka města, osobní volno
Hodnocení úkolů porotou
19.00 Večeře
19.30 Zveřejnění oficiální výsledkové listiny - hala DDM
(pokud porota dokončí hodnocení)
Osobní volno

Neděle 3. června 2001
7.30 Budíček
8.00 Snídaně
8.30 Zveřejnění oficiální výsledkové listiny - hala SOU a SOŠ (pokud nebudou výsledky oznámeny 2.6.)
9.30 Slavnostní vyhlášení výsledků - aula SOU a SOŠ
11.00 Závěr soutěže, odjezd

Žádáme o uvolnění Vašeho žáka ................................................
narozeného dne ......................... z vyučování dne 1. června 2001.
Jmenovaný se účastní Mistrovství republiky soutěže
dětí a mládeže v programování ve dnech 1. - 3. června 2000

Vladislav Zubr

ředitel soutěže


Přihláška na Mistrovství republiky Soutěže dětí a mládeže v programování
Oblast: .............................................
Vedoucí soutěžního družstva - Soutěžící v kategorii Vyšší programovací jazyky - žáci - mládež *
Jméno a příjmení: ..................................................……………...................
Adresa: ...............................................................................…………….......
.......................................…………............... PSČ: ....................……...........
Číslo OP: .........................…………............ RČ: ........................…….........
E-mail: .................................……………..............
Verze programovacího jazyka: ...............................…………….................
* nehodící se škrtne